هوشمندی در مواجهه غیرمستقیم است

🔲⭕️هوشمندی در مواجهه غیرمستقیم است

حکیمی روی شن ها نشسته و در حال نیایش و تفکر بود …
مردی به او نزدیک شد و گفت: مرا به شاگردی بپذیر.
حکیم با انگشت خطی راست بر روی شن کشید و گفت: کوتاهش کن!
مرد با کف دست نصف خط را پاک کرد.
حکیم گفت: برو هفته آینده بیا.
یک هفته بعد باز حکیم خطی کشید و گفت: کوتاهش کن!
مرد این بار نصف خط را با کف دست و آرنج پوشاند.
حکیم نپذیرفت و گفت: برو هفته بعد بیا.
هفته بعد باز حکیم خطی روی شن کشید و از مرد خواست آن را کوتاه کند.
مرد این بار گفت: نمی دانم و از حکیم خواهش کرد تا پاسخ را بگوید.
حکیم خط بلندی کنار آن خط کشید و گفت حالا کوتاه شد.

🔎⭕️تحلیل راهبردی:
یکی از آموزه های مدیریت استراتژیک این است: از مواجهه رو در رو پرهیز کنید. قرار نیست که ما همیشه بخواهیم بهتر از دیگران باشیم دیگران را کنار بزنیم دیگران را نابود کنیم. فقط کافیست خودمان باشیم و در مسیری که برای خود تعریف می کنیم حرکت کنیم. تسخیر و تصاحب بخشهایی از بازار رقبا، همواره حاصل یک کشمکش و مواجهه مستقیم نیست. اگرچه موارد فراوانی را می توان یافت که برخورد رو در رو جهت تسخیر قلمروی رقبا ناگریز بوده است.

این آموزه در زندگی شخصی، راهبری شرکت ها و کشورداری کاربرد دارد:

در زندگی شخصی: به جای اینکه بخواهیم جای دیگران را تصاحب کنیم و حسادت بورزیم و زیرآب زنی کنیم، کافیست توانمندی های خود را بروز دهیم و موقعیت هایی را بیابیم که خالی مانده است و ما کاملا در آن فیت می شویم.

در راهبری سازمانی: به جای آنکه محصول فعلی رقبا را بازتولید کنیم و سهم بازار را بگیریم، بر نیازهای بیان نشده یا ارضا نشده مشتریان و همچنین غیرمشتریان متمرکز شویم.

در کشورداری: قرار نیست که اگر برخی از همسایگان ما بر ترانزیت مسافر و گردشگری تفریحی متمرکز شده اند ما نیز چنین کنیم. فرصت های بی نظیر ایران در زمینه ترانزیت تجاری و ارتباطی و همچنین توریسم ترکیبی ما را از مواجهه مستقیم بی نیاز می کند.

دکتر مجتبی لشکربلوکی، مدرس دانشگاه صنعتی شریف

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *