سوابق فرهنگی و اجتماعی

  • عضو انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف در حدود سال های 77 تا 80

  • کانون فیلم دانشگاه صنعتی شریف در حدود سال های 76 تا 78

  • موسس کانال (شبکه) استراتژیست در فضای مجازی در حال حاضر به آدرس زیر:

https://telegram.me/Dr_lashkarbolouki

  • همکاری با شورای عالی اطلاع رسانی (در پروژه تکفا دو و برنامه پنجم توسعه)

  • همکاری با شورای عالی انقلاب فرهنگی (منجر به تاسیس شورای فرهنگ قرآنی)

  • عضو هیات مدیره موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس

  • مشاوره به سازمان های مردم نهاد و سایر فعالیت های سیاسی و اجتماعی …