سوابق فرهنگی و اجتماعی

عضو انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف در حدود سال های 77 تا 80

کانون فیلم دانشگاه صنعتی شریف در حدود سال های 76 تا 78

موسس کانال (شبکه) استراتژیست در فضای مجازی در حال حاضر

همکاری با شورای عالی اطلاع رسانی (تکفا 2 و برنامه پنجم توسعه)

همکاری با شورای عالی انقلاب فرهنگی (منجر به تاسیس شورای فرهنگ قرآنی)

عضو هیات مدیره موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس

و سایر فعالیت های سیاسی و اجتماعی …