سابقه کاری و حرفه ای

  • مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی
  • عضو هیات مدیره بانک صادرات
  • نماینده ويژه وزیر در مگاپروژه های کلیدی وزارت اقتصاد
  • عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران (IFIC)
  • رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ایران-عمان (OIID)
  • عضو هیات مدیره موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس
  • مشاور سازمان ها در حوزه مدیریت استراتژيک و سرمایه گذاری (مپصا، آب و نیرو، بانک صنعت و معدن و …)
  • نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور