سابقه کاری و حرفه ای

وضعیت جاری:

 • هم بنیان گذار و رییس هیات مدیره شرکت مدیریت سرمایه دایموند

 • مشاور چندین شرکت در زمینه سرمایه گذاری و استراتژی

 • پژوهش در حوزه توسعه، استراتژی و سرمایه گذاری

 • مدرس مدعو دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

سوابق قبلی:

 • مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی (سه وزیر از سال 1392 تا 1398)

 • عضو هیات مدیره بانک صادرات

 • بنیان گذار، مدیر عامل و عضو هیات مدیره مدیریت ثروت ستارگان

 • هم بنیان گذار اولین فراصندوق سرمایه گذاری ایران (فراصندوق ستارگان)

 • نماینده ويژه وزیر در مگاپروژه های کلیدی وزارت اقتصاد

 • عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران (IFIC)

 • رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ایران-عمان (OIID)

 • عضو هیات مدیره موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس

 • مشاور سازمان ها در حوزه مدیریت استراتژيک و سرمایه گذاری (مپصا، آب و نیرو، بانک ملی، رفاه، صنعت و معدن و …)

 • نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور