اصول ها و ارزش ها

اصول و ارزش ها

زیباترین رنگ ها، رنگ خدا است. پس می کوشم زندگی ام رنگ خدا بگیرد، از طریق خودآگاهی، خودسازی، جهان آگاهی و جهان سازی. فکر میکنم که پیش روی هر آدمی سه جاده وجود دارد که هر چند به هم مرتبطند و گاهی مسیرهای مشترکی هم دارند ولی انتخاب اینکه در کدام جاده برانید سبک زندگی شما را تعیین خواهد کرد. رستگاری (سعادت ابدی) شادکامی (رضایت خاطر درونی و خوشبختی در طول زندگی) دستیابی (موفقیت در کسب شهر...

دیگر باورها و ارزش ها

دیگر باورها و ارزش هایم 1: من با برخی از رسوم مشکل دارم. نه آن که خود آن رسوم بعد باشد بلکه ما حقیقت آن را فراموش کرده ایم. معتقدم که باید به خود بیاییم و آن رسم ها را دوباره جان ببخشیم: اعتراف می کنم که هیچگاه نه معنای تبریک سال نو را درک کردم و نه دلیل شادی مردم را در ایام عید فضا پر می شود از تبریک و شادباش سال نو. برای صدمین بار با خودم مرور کردم که آیا می توانم این پدیده را درک کنم و...