متامدل دیاموند

برای دریافت متامدل دیاموند روی این نوشته کلیک کنید تا به صفحه دانلود راهنمایی شوید

 

دانلود فایل کتاب الکترونیکی متامدل دیاموند (توضیحات مدل ها و چارچوب ها و کلیت متامدل)